نگاهی به کتیبه نویافته خشایارشا و محتوای آن

کتیبه نویافته خشایارشای بزرگ، بار دیگر بر سیاست آبادگری و مردم دوستی هخامنشیان تأکید می کند. پیش از این منابع و شواهد زیادی حاکی از آبادگری و احترام به مردمان در این دوره بوده اند، اما در این سند خیلی آشکار این موضوع از زبان شاهنشاه گفته می شود.

 ادامه را بخوانید:

نگاهی به کتیبه نویافته خشایارشا و محتوای آن

/ 0 نظر / 8 بازدید